Hades

Oct 282016
 

giáo trình NX 9.0 | hướng dẫn sử dụng NX 9.0 | tài liệu NX 9.0

Đây là tập tài liệu NX hay nhất và đầy đủ nhất từ trước tới nay, là cuốn sách tuyệt vời được soạn thảo chi tiết nhất, hình ảnh rõ nét và giải thích cụ thể nhằm đem lại cho người học 1 cuốn cẩm nang không thể tốt hơn.
giáo trình NX 9.0 toàn tập
giáo trình tự học NX 9.0 từ a-z
sách học NX 9.0 từ a-z
Tài liệu NX 9.0 toàn tập

MỤC LỤC
PHẦN A – THIẾT KẾ CAD ……………………………………………………………….. 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN …………….. 1
1.1. Nhận định chung về NX ……………………………………….. 1
1.1.1. Lịch sử hình thành……………………………………….. 2
1.1.2. Các tính năng …………………………………………………… 3
1.1.3. Khả năng xây dựng mô hình 3D ……………………………………………………. 6
1.1.4. NX 9.0 dành cho mô phỏng ………………………………………………………….. 7
1.1.5. Công nghệ gia công ở NX 9.0……………………………………………………….. 8
1.2. Kết luận …………………………………………………. 9
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẬN MỀM NX 9.0 ……………………………………….. 10
2.1. Các ứng dụng trong môi trường Gateway …………………………………………… 10
2.2. Chức năng của phần mềm NX ………………………………………………………….. 11
2.3. Làm quen với NX 9.0 ……………………………………. 11
2.3.1. Thiết lập thư mục làm việc vĩnh viễn …………………………………………… 11
2.3.2. Các chuẩn bị cho thiết kế mới ……………………………………………………… 12
2.3.3. Các môi trường làm việc chính của NX ……………………………………….. 13
2.3.4. Giao diện chính của NX 9.0 ………………………………………………………… 14
2.3.4.1. Part Navigator …………………………….. 15
2.3.4.2. History ……………………………………………………………………………….. 16
2.3.4.3. Giao diện thanh lệnh Ribbon …………………………………………………. 16
một file ………………………………………………………………………………. 18
2.4.3. Đóng một file ……………………………………………………………………………. 19
2.4.4. Thao tác với hệ tọa độ ………………………………………………………………… 19
2.4.5. Thao tác với đối tượng ……………………………………………………………….. 21
2.4.6. Display part và work part (chi tiết được hiển thị – chi tiết làm việc) …. 22
2.4.6.1. Thay đổi displayed part ………………………………………………………… 22
2.4.7. Show and Hide ………………………………………………………………………….. 23
2.5. Các phương pháp lựa chọn hình học ………………………………………………….. 24
2.5.1. Lựa chọn Feature ………………………………………………………………………. 24
2.5.2. Phương pháp lựa chọn tổng quát …………………………………………………. 25
2.5.3. Các tương thích cho người dùng (User Preferences) ………………………. 26
2.6. Giao diện đồ họa của NX …………………………………………………………………. 27
2.6.1. Thanh Ribbon của NX ……………………………………………………………….. 27
2.6.1.1. Tùy biến thanh Ribbon …………………………………………………………. 28
2.6.1.2. Hiển thị hoặc ẩn một tab trên thanh Ribbon …………………………….. 28
2.6.1.3. Hiển thị, hoặc ẩn một nhóm trên tab ………………………………………. 29
2.6.1.4. Hiển thị hoặc ẩn lệnh từ nhóm ………………………………………………. 29
2.6.2. Command Finder ………………………………………………………………………. 30
2.6.3. Tìm một lệnh …………………………………………………………………………….. 31
2.6.4. Các hộp thoại ……………………………………………………………………………. 32
2.6.5. Các mục lựa chọn thanh tiêu đề trong hộp thoại ……………………………. 33
2.6.6. Hiển thị nhiều hơn/ít hơn của hộp thoại ……………………………………….. 34
2.6.7. Các hành động trong hộp thoại ……………………………………………………. 35
2.6.8. User Interface Preferences ………………………………………………………….. 35
Radial Toolbar – thanh công cụ hướng tâm ………………………………. 40
2.6.13.2. Radial shortcut – lệnh đơn hướng tâm ………………………………….. 40
2.6.13.3. Tùy biến radial Toolbar (thanh công cụ hướng tâm)……………….. 41
2.6.13.4. Chỉnh sửa radial Toolbar …………………………………………………….. 42
2.6.14. Xử lý hình chiếu trong cửa số hình họa ………………………………………. 44
2.6.14.1. Các mục xử lý hình chiếu khác ……………………………………………. 45
2.6.14.2. View triad – chạc ba hình chiếu …………………………………………… 45
2.6.15. Top Border bar – thanh lệnh trên cùng trong cửa sổ …………………….. 46
CHƯƠNG III: CAD TRONG UNIGRAPHICS NX 9.0 ………………………………… 49
3.1. Sketching ……………………………………………………………………………………….. 49
3.1.1. Profile: Vẽ đoạn thẳng và cung tròn liên tiếp …………………………. 49
3.1.2. Line: Vẽ đoạn thẳng ……………………………………………………………. 49
3.1.3. Vẽ cung tròn ………………………………………………………………………. 49
3.1.4. Circle: Vẽ đường tròn …………………………………………………………. 49
3.1.5. Fillet: Bo cung ……………………………………………………………………. 50
3.1.6. Chamfer: Vạt góc ……………………………………………………………….. 50
3.1.7. Rectangle: Vẽ hình chữ nhật ………………………………………………… 50
3.1.8. Polygon: Vẽ đa giác đều ……………………………………………………… 51
3.1.9. Studio Spline: Đường cong ………………………………………………….. 51
3.1.10. Ellipse: Vẽ ellipse …………………………………………………………….. 52
3.1.11. Conic ……………………………………………………………………………… 52
3.1.12. Helix ………………………………………………………………………………. 52
3.1.13. Pattern Curve ……………………………………………………………………. 53
3.1.14. Offset Curve …………………………………………………………………….. 55
3.1.15. Mirror Curve ……………………………………………………………………. 55
3.1.16. Quick Trim ………………………………………………………………………. 56
3.1.17. Quick Extend ……………………………………………………………………. 56
3.2. Modeling ……………………………………………………………………………………….. 56
3.2.1. Datum/Point ……………………………………………………………………………… 56
3.2.1.1. Datum Plane ………………………………………………………………… 56
3.2.1.2. Datum Plane Grid ………………………………………………………………… 58
3.2.1.3. Datum Axis ………………………………………………………………….. 58
3.2.1.4. Datum CSYS ……………………………………………………………….. 59
3.2.1.5. Point ……………………………………………………………………………. 59
3.2.2. Curve ……………………………………………………………………………………….. 59
3.2.2.1. Line …………………………………………………………………………….. 59
3.2.2.2. Arc/Circle …………………………………………………………………… 59
3.2.2.3. Lines And Arcs ……………………………………………………………. 60
3.2.2.4. Rectangle: vẽ hình chữ nhật …………………………………………… 61
3.2.2.5. Polygon: vẽ đa giác ……………………………………………………….. 61
3.2.2.6. Conic Curves (ellipse, parabola, hyperbola) ……………………………. 61
3.2.2.7. Helix ………………………………………………………………………….. 61
3.2.2.8. SpLine …………………………………………………………………………. 61
3.2.2.9. Studio SpLine ……………………………………………………………………… 61
3.2.2.10. Text …………………………………………………………………………… 61
3.2.3. Curve from Curves …………………………………………………………………….. 62
3.2.3.1. Offset Curve ………………………………………………………………… 62
3.2.3.2. Circular Blend Curve …………………………………………………….. 62
3.2.3.3. Offset Curve in Face ……………………………………………………… 62
3.2.3.4. Bridge Curve ……………………………………………………………….. 62
3.2.3.5. Project Curve ……………………………………………………………….. 63
3.2.3.6. Combined Projection ……………………………………………………. 63
3.2.3.7. Mirror Curve ……………………………………………………………….. 63
3.2.4. Curve from Bodies …………………………………………………………………….. 63
3.2.4.1. Intersection Curve …………………………………………………………. 63
3.2.4.2. Isoparametric Curve ……………………………………………………… 63
3.2.4.3. Section Curve ……………………………………………………………… 64
3.2.5. Edit Curves ……………………………………………………………………………….. 65
3.2.5.1. X-Form ………………………………………………………………………… 65
3.2.5.2. Edit Curve Parameters …………………………………………………… 65
3.2.5.3. Trim Curve ………………………………………………………………….. 65
3.2.5.4. Trim Corner …………………………………………………………………. 65
3.2.6. Design Feature ………………………………………………………………………….. 65
3.2.6.1. Extrude ………………………………………………………………………… 65
3.2.6.2. Revolve ……………………………………………………………………….. 68
3.2.6.3. Block …………………………………………………………………………… 68
3.2.6.4. Cylinder ………………………………………………………………………. 69
3.2.6.5. Cone tạo hình nón …………………………………………………………. 69
3.2.6.6. Sphere Tạo hình cầu ……………………………………………………… 70
3.2.6.7. Hole: Tạo lỗ …………………………………………………………………. 71
3.2.6.8. Boss …………………………………………………………………………….. 71
3.2.6.9. Pocket …………………………………………………………………………. 71
3.2.6.10. Pad ……………………………………………………………………………. 71
3.2.6.11. Emboss ………………………………………………………………………. 71
3.2.6.12. Thread: tạo ren. ………………………………………………………………….. 72
3.2.6.13. Tạo mặt nghiên …………………………………………….. 73
3.2.7. Associative Copy ………………………………………………………………………. 73
3.2.7.1. Pattern Feature ……………………………………………………………… 73
3.2.7.2. Mirror Feature ………………………………………………………………. 75
3.2.7.3. Mirror Body …………………………………………………………………. 76
3.2.7.4. Insnce Geometry …………………………………………………………… 76
3.2.8. Combine bodies ………………………………………………………………………… 77
3.2.8.1. Unite …………………………………………………………………………… 77
3.2.8.2. Subtract ……………………………………………………………………….. 77
3.2.8.3. Intersect ………………………………………………………………………. 77
3.2.8.4. Emboss Sheet ……………………………………………………………….. 77
3.2.8.5. Sew …………………………………………………………………………….. 77
3.2.8.6. Unsew …………………………………………………………………………. 77
3.2.8.7. Join Face ……………………………………………………………………… 77
3.2.9. Trim bodies ………………………………………………………………………………. 77
3.2.9.1. Trim Body ……………………………………………………………………. 77
3.2.9.2. Split Body ……………………………………………………………………. 77
3.2.9.3. Trimmed Sheet …………………………………………………………….. 78
3.2.10. Offset / Scale …………………………………………………………………………… 78
3.2.10.1. Shell ………………………………………………………………………….. 78
3.2.10.2. Thicken ……………………………………………………………………… 78
3.2.10.3. Scale Body …………………………………………………………………. 78
3.2.10.4. Offset Surface …………………………………………………………….. 79
3.2.10.5. Variable Offset Surface ……………………………………………… 80
3.2.10.6. Offset Face …………………………………………………………………. 80
3.2.11. Detail Feature ………………………………………………………………………….. 81
3.2.11.1. Edge Blend ………………………………………………………………… 81
3.2.11.2. Face Blend …………………………………………………………………. 82
3.2.11.3. Chamfer overview: Vạt cạnh ………………………………………… 83
3.2.11.4. Draft ………………………………………………………………………….. 83
3.2.12. Surface …………………………………………………………………………………… 84
3.2.12.1. Four Point Surface ……………………………………………………………… 84
3.2.12.2. Bounded Plane ……………………………………………………………. 84
3.2.12.3. From Point Cloud ……………………………………………………….. 84
3.2.12.4. Ribbon Builder …………………………………………………………… 84
3.2.13. Mesh Surface ………………………………………………………………………….. 84
3.2.13.1. Ruled surface ……………………………………………………………… 84
3.2.13.2. Through Curves ………………………………………………………….. 84
3.2.13.3. Through Curve Mesh …………………………………………………… 84
3.2.14. Sweep …………………………………………………………………………………….. 85
3.2.14.1. Swept ………………………………………………………………………… 85
3.2.14.2. Variational Sweep ……………………………………………………….. 85
3.2.14.3. Sweep along Guide ……………………………………………………… 86
3.2.14.4. Tube ………………………………………………………………………….. 86
3.3. Đồng bộ mô hình. (Synchronous Modeling) ……………………………………….. 87
3.3.1. Move Face: di chuyển khối or mặt phẳng. …………………………………….. 87
3.3.2. Pull Face: kéo vật thể. ………………………………………………………………… 87
3.3.3. Offset Region: Offset đối tượng. …………………………………………………. 87
3.3.4. Resize Face: chỉnh sửa kích thước trụ. …………………………………………. 87
3.3.5. Make coacial: đồng trục. …………………………………………………………….. 87
3.3.6. Make tangent: tiếp tuyến. ……………………………………………………………. 87
3.3.7. Chỉnh sửa (Edit parameters) ……………………………………………………….. 88
3.3.8. View display: các hình thức hiển thị khối 3D ……………………………….. 88
PHẦN B – GIA CÔNG CAM…………………………………………………………….. 89
CHƯƠNG I ……………………………………………………………………………………………… 89
1.1. Trình tự lập trình NC ……………………………………………………………………….. 89
1.2. Các thanh công cụ gia công ………………………………………………………………. 90
1.3. Tạo đồ gá gia công (Manufacturing Assembly) ………………………………….. 91
1.4. Tạo Manufacturing Setup ………………………………………………………………… 91
1.5. Tạo một quy trình ……………………………………………………………………………. 93
1.6. Tạo ra đường chạy dao …………………………………………………………………….. 93
1.7. Dụng cụ cắt …………………………………………………………………………………….. 94
1.8. Mâm dao (Carrier) …………………………………………………………………………… 96
1.9. Hốc chứa dao (Pocket) …………………………………………………………………….. 97
1.10. Xuất từ thư viện (Retrieve from Library) ………………………………………….. 99
1.11. Các thông số của dao ……………………………………………………………………… 99
1.11.1. Hình dạng các loại dao thường sử dụng: …………………………………….. 99
1.11.2. Mục Holder …………………………………………………………………………… 100
CHƯƠNG II: CÁC CHỦ ĐỀ QUAN TRỌNG CẦN BIẾT …………………………. 101
2.1. Sử dụng Operation Navigator ………………………………………………………….. 103
2.1.1. Hiển thị Operation Navigator…………………………………………………….. 104
2.1.2. Geometry View ……………………………………………………………………….. 104
2.1.3. Machine Tool View …………………………………………………………………. 106
2.1.4. Program Order View ………………………………………………………………… 107
2.1.5. Machining Method View ………………………………………………………….. 108
2.1.6. Trạng thái của Tool Path …………………………………………………………… 108
2.1.7. Tạo ra các đường chạy dao ……………………………………………………….. 109
2.1.8. Tạo một hoạt động (chu trình) …………………………………………………… 110
2.1.9. Xóa một chương trình ………………………………………………………………. 111
2.1.10. Mô phỏng gia công ………………………………………………………………… 111
2.2. Hiển thị dao và chi tiết …………………………………………………………………… 113
2.2.1. Phóng to, thu nhỏ chi tiết ………………………………………………………….. 113
2.2.2. Pan chi tiết ………………………………………………………………………………. 114
2.2.3. Xoay chi tiết ……………………………………………………………………………. 114
2.2.4. Hiển thị mặt trước của chi tiết …………………………………………………… 115
2.2.5. Hiển thị dao cắt ……………………………………………………………………….. 116
2.3. Lựa chọn hình học (Geometry) ……………………………………………………….. 117
2.3.1. QuickPick (lựa chọn nhanh) ……………………………………………………… 117
2.3.1.1. Chọn mặt trên ……………………………………………………………………. 118
2.3.1.2. chọn mặt dưới ……………………………………………………………………. 118
2.3.2. Chọn nhiều mặt cùng lúc ………………………………………………………….. 120
2.3.2.1. Xác định hướng nhìn ………………………………………………………….. 120
2.3.2.2. Chọn bằng cách kéo một hình chữ nhật ………………………………… 120
2.3.2.3. Bỏ chọn mặt không cần thiết. ………………………………………………. 122
2.3.2.4. Thay đổi màu sắc của các mặt được chọn ……………………………… 122
2.4. Mô phỏng máy công cụ ………………………………………………………………….. 124
2.4.1. Chọn một máy công cụ …………………………………………………………….. 124
2.4.2. Lắp chi tiết lên bàn máy ……………………………………………………………. 125
2.4.3. Mô phỏng ……………………………………………………………………………….. 127
CHƯƠNG III: GIA CÔNG 3 TRỤC …………………………………………………………. 129
3.1. Thiết lập ……………………………………………………………………………………….. 130
3.1.1. Phân tích chi tiết ………………………………………………………………………. 131
3.1.1.1. Đo chiều dài và chiều rộng ………………………………………………….. 131
3.1.1.2. Đo chiều cao ……………………………………………………………………… 132
3.1.2. Chọn thiết lập ………………………………………………………………………….. 134
3.1.3. Xác định hình học ……………………………………………………………………. 135
3.1.3.1. Kiểm tra và chỉnh sửa MCS ………………………………………………… 136
3.1.3.2. Xác định mặt phẳng an toàn ………………………………………………… 137
3.1.3.3. Xác định hình dạng chi tiết ………………………………………………….. 138
3.1.3.4. Xác định hình dạng phôi ……………………………………………………… 139
3.1.4 Tạo dao cắt ………………………………………………………………………………. 140
3.1.4.1. Tạo một dao Gia công thô …………………………………………………… 140
3.1.5. Xác định các thông số chung …………………………………………………….. 142
3.2. Tạo chương trình (Program) ……………………………………………………………. 143
3.2.1. Gia công thô ……………………………………………………………………………. 144
3.2.1.1. Tạo ra các hoạt động trong Gia công thô ………………………………. 144
3.2.1.2. Tạo đường chạy dao …………………………………………………………… 145
3.2.1.3. Hiển thị đường chạy dao……………………………………………………… 162
3.2.1.4. Mô phỏng gia công …………………………………………………………….. 163
3.2.2. Bỏ bớt lượng dư ………………………………………………………………………. 165
3.2.2.1. Chọn dao từ thư viện ………………………………………………………….. 165
3.2.2.2. Chỉnh sửa dao ……………………………………………………………………. 166
3.2.2.3. Tạo chu trình Gia công thô bỏ bớt lượng dư ………………………….. 166
3.2.2.4. Sử dụng lại phôi trong chu trình trước đó ……………………………… 166
3.2.2.4. Tạo đường chạy dao …………………………………………………………… 168
3.2.3. Làm sạch các góc nhỏ ………………………………………………………………. 168
3.2.3.1. Chọn dao từ thư viện ………………………………………………………….. 168
3.2.3.2. Chỉnh sửa dao ……………………………………………………………………. 169
3.2.3.3. Tạo chu trình gia công các góc …………………………………………….. 169
3.2.3.4. Chọn dao tham khảo …………………………………………………………… 170
3.2.3.5. Tạo đường chạy dao …………………………………………………………… 171
3.2.4. Gia công tinh mặt đầu và mặt đáy. …………………………………………….. 172
3.2.4.1. Chọn dao để gia công tinh …………………………………………………… 172
3.2.4.2. Tạo chu trình gia công tinh ………………………………………………….. 173
3.2.4.3. Xác định vùng cần gia công ………………………………………………… 173
3.2.4.4. Thay đổi đường chạy dao (Cut Pattern ) ……………………………….. 174
3.2.4.5. Xác định bề mặt tường ……………………………………………………….. 174
3.2.4.6. Xác định lượng dư cho tường ………………………………………………. 175
3.2.4.7. Chọn đường vào dao là Helical ……………………………………………. 175
3.2.4.8. Tạo đường chạy dao …………………………………………………………… 176
3.2.5. Gia công tinh phần còn lại của chi tiết ………………………………………… 176
3.2.5.1. Chọn dao …………………………………………………………………………… 176
3.2.5.2. Tạo chu trình gia công tinh ………………………………………………….. 177
3.2.5.3. Chọn các mặt gia công ……………………………………………………….. 177
3.2.5.4. Bỏ chọn các mặt không cần thiết ………………………………………….. 178
3.2.5.5. Tạo đường chạy dao …………………………………………………………… 179
3.2.5.6. Ramp on Part …………………………………………………………………….. 180
3.2.5.7. Kiểm soát quá trình vào dao và rút dao …………………………………. 181
3.2.5.8. Mô phỏng gia công …………………………………………………………….. 182
3.3. Xuất chương trình (Output) …………………………………………………………….. 183
CHƯƠNG IV: CÁC BÀI TẬP GIA CÔNG ………………………………………………. 186
BÀI 1: GIA CÔNG KHUÔN ĐÁY CHAI PET ………………………………………. 186
BÀI 2: GIA CÔNG LÒNG KHUÔN VỎ MÁY SẤY TÓC ………………………. 220
BÀI 3 : GIA CÔNG KHUÔN MẶT ………………………………………………………. 264
HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI …………… 293
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………….. 294
Để DOWNLOAD được cuốn sách này, xin hãy click DOWNLOAD và tải.
LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU NX 9.0 TOÀN TẬP
PASS mở file: http://choban.pro
Mọi chi tiết xin liên hệ admin: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn các bạn

9,796 total views, 0 views today

Oct 232016
 

download sách phân loại học thực vật | tải phân loại học thực vật

download sách phân loại học thực vật – Hoàng Thị Sản – Nguyễn Thị Bé

tải giáo trình phân loại học thực vật – tác giả Hoàng Thị Sản

cuốn sách phân loại học thực vật của tác giả Hoàng Thị Sản
cuốn sách phân loại học thực vật của tác giả Hoàng Thị Sản
Nội dung sách Phân loại học thực vật - Hoàng Thị Sản - Nguyễn Thị Bé 1
Nội dung sách Phân loại học thực vật – Hoàng Thị Sản – Nguyễn Thị Bé
Nội dung sách Phân loại học thực vật - Hoàng Thị Sản - Nguyễn Thị Bé 2
Nội dung sách Phân loại học thực vật – Hoàng Thị Sản – Nguyễn Thị Bé
Nội dung sách Phân loại học thực vật - Hoàng Thị Sản - Nguyễn Thị Bé 3
Nội dung sách Phân loại học thực vật – Hoàng Thị Sản – Nguyễn Thị Bé
Nội dung sách Phân loại học thực vật - Hoàng Thị Sản - Nguyễn Thị Bé 4
Nội dung sách Phân loại học thực vật – Hoàng Thị Sản – Nguyễn Thị Bé
Nội dung sách Phân loại học thực vật - Hoàng Thị Sản - Nguyễn Thị Bé 5
Nội dung sách Phân loại học thực vật – Hoàng Thị Sản – Nguyễn Thị Bé

sách phân loại học thực vật – Hoàng Thị Sản – Nguyễn Thị Bé là cuốn sách rất quý, được soạn thảo theo chương trình nhà nước đặt hàng. Nếu bạn đang muốn sở hữu cuốn sách tuyệt vời này, hãy nhanh tay download nhé.
LỜI NÓI ĐẦU
Tiếp theo cuốn giáo trình Hình thái — Giải phẫu học Thực vật (được biên soạn và in thí điểm năm 2002), cuốn Phân loại học Thực vật cũng được biên soạn lại nhằm phục vụ việc đào tạo giáo viên THCS theo hướng đổi mới chương trình và giáo trình Cao đắng Sư phạm, tiếp tục giúp sinh viên làm quen với phương pháp tự nghiên cứu, và vận dụng kiến thức tiếp thu được vào công tác giảng dạy sau này.
Giáo trình Phân loại học Thực vật được xây dựng trên cơ sở chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua. Vì không có những thay đổi lớn trong nội dung chương trình, nên giáo trình được biên soạn lần này về cơ bản không khác nhiều lắm so với giáo trình đã xuất bản năm 1998 (Hoàng Thị Sản, Hoàng Thị Bé) – NXB Giáo dục.
Trong giáo trình này chúng tôi đã lược bỗ một sô” nội dung không phù hợp hoặc nhằm giảm bớt nặng nề. Ví dụ: Nhóm Sinh vật nhân sơ trong đó có ngành Vi khuẩn và ngành Khuẩn lam sẽ được giới thiệu trong giáo trình Vi sinh vật học. Riêng với ngành Nấm tuy hiện nay không thuộc về giới Thực vật nữa, nhưng vì chưa có một giáo trình riêng về Nấm nên vẫn được giới thiệu trong giáo trình này như vẫn làm từ lâu nay. Một số bộ, họ trong ngành Hạt kín cũng được giản lược, thay vào đó là một vài thông tin ngắn có tính chất tham khảo.
Về hình thức, có một vài sửa đổi nhỏ:
– Cô” gắng kết hợp giữa trình bày với yêu cầu vận dụng, trao đổi, tìm hiếu của người học (ở những chỗ có thể) nhằm kích thích sự suy nghĩ, tìm tòi (thê hiện ồ một vài câu hỏi đưa ra trong bài học).
Chú ý liên hệ giữa lí thuyết và thực tế thiên nhiên (luôn luôn đề ra yêu cầu nhận dạng thực vật ngoài thiên nhiên, chủ yếu đến các họ cây).
~ Quan tâm đến yêu cầu vận dụng kiến thức đã học vào thực tế giảng dạy sau này ỏ phổ thông dựa trên yêu cầu các bài học có liên quan trong SGK Sinh học 6.
— Cuối mỗi chương có phần tóm tắt và câu hỏi ôn tập nhằm giúp sv nắm được những ý chính của chương, củng cô” kiến thức. Sau cùng là phần gợi ý vận dụng vào giảng dạy, hoặc yêu cầu thực hiện một vài bài tập nghiên cứu nhỏ, giúp sinh viên làm quen với công tác nghiên cứu khoa học.
** Trong phần thực hành, ngoài những mẫu đại diện mà sinh viên phái thực hiện quan sát, phân tích, chúng tôi cố gắng giới thiệu thêm một số’ mẫu bổ sung hoặc thay thế để sinh viên có dịp tham khảo, so sánh, hoặc đề phòng trường hợp địa phương không có hoặc khó thu mẫu.
Trong giáo trình này chúng tôi cũng cô gắng đưa một sô hình, ảnh màu các cây cỏ. Phần lổn các ảnh màu do chúng tôi chụp được trong quá trình nghiên cứu thu lượm mẫu vật ngoài thiên nhiên; ngoài ra còn có một sô hình được sưu tầm từ các nguồn tài liệu trong và ngoài nưổc. Nhân dịp này, chóng tôi xin chân thành cảm ơn tác giả của các nguền tư liệu trên.
Cuối cùng, xin lưu ý các bạn sinh viên một vài kí hiệu được sử dụng trong giáo trình:
Những ý mỏ rộng hoặc đi sâu, nhằm mục đích tham khảo.
Câu hỏi yêu cầu người học suy nghĩ đế hoàn thiện kiến thức hoặc để hiểu rõ bài hơn.
Về phân công chịu trách nhiệm biên soạn:
Hoàng Thị Sản: chương 1 (Mở đầu), chương 5 (ngành Hạt kín) và các bài thực hành trong chương; chương 6 (Đại cương vê khu hệ thực vât Việt Nam).
Hoàng Thị Bé: Các chương 2, 3, 4 (từ Nấm đến ngành Hạt trần) và các bài thực hành trong các chương đó.
Dù cô gắng, nhưng chắc chắn giáo trình sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Mong nhận được sự góp ý của các bạn đọc khắp nơi để giúp chúng tôi sửa chữa, bổ sung trong lần in chính thức và tái bản sau này. Xin chân thành cám ơn.
Các tác giả
Click DOWNLOAD và tải sách phân loại học thực vật với định dạng pdf, số trang: 400 trang
download phân loại học thực vật - hoàng thị sảnPass mở file: http://choban.pro
Mọi chi tiết xin liên hệ admin: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn

1,440 total views, 0 views today

Oct 222016
 

Download nhật ký trong tù – Hồ Chí Minh | Nhật ký trong tù – NXB Đà Nẵng

Sách nhật ký trong tù - HỒ CHÍ MINH - Xuất bản năm 2002
Sách nhật ký trong tù – HỒ CHÍ MINH – Xuất bản năm 2002
Mục lục - Nhật Ký Trong Tù - Hồ Chí Minh - năm 2002
Mục lục – Nhật Ký Trong Tù – Hồ Chí Minh – năm 2002
Mục lục - Nhật Ký Trong Tù - Hồ Chí Minh - NXB Đà Nẵng
Mục lục – Nhật Ký Trong Tù – Hồ Chí Minh – NXB Đà Nẵng
Mục lục - Nhật Ký Trong Tù - Hồ Chí Minh
Mục lục – Nhật Ký Trong Tù – Hồ Chí Minh
Con đường tù đày của Hồ Chí Minh qua 13 tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc
Con đường tù đày của Hồ Chí Minh qua 13 tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc

Nhật ký trong tù – NXB Đà Nẵng – năm 2002 là cuốn sách rất hay, với song ngữ Hán – Việt sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên chuyên ngành.
Nếu bạn đang học tập và có nhu cầu đọc cuốn sách này trên máy tính, điện thoại hoặc có thể in ra để làm tài liệu tham khảo. Hãy download cuốn sách này về nhé.
CLICK download và tải sách nhật ký trong tù – hồ chí minh – nhà xuất bản đà nẵng – năm 2002.
Định dạng *.pdf, số trang 304 trang.
choban.pro - download có phí
PASS mở file: http://choban.pro
Mọi vấn để cần hỗ trợ xin gửi về admin: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn các bạn.

Cuốn sách Nhật Ký Trong Tù – Hồ Chí Minh – Bản dịch đầy đủ – xuất bản năm 1990 – NXB VĂN HỌC

 photo nhat ky trong tu - xuat ban nam 1990.jpgNhật Ký Trong Tù – NXB Văn Học – Năm 1990

CLICK DOWNLOAD và tải cuốn sách này về ( định dạng *.pdf, số trang: 326 trang). Pass mở file: http://choban.pro
choban.pro - download có phí

1,694 total views, no views today

Oct 212016
 

phần mềm solidworks 2017 full | tải solidworks 2017 64bit full crack

Solidworks 2017 SP0 64bit full crack 100% working

Bộ cài và crack phần mềm solidworks 2017 full

Phần mềm solidworks 2017 full crack 100% working
Phần mềm solidworks 2017 full crack 100% working
Làm việc với phần mềm solidworks 2017 full license
Làm việc với phần mềm solidworks 2017 full license
Thiết kế sản phẩm với solidworks 2017
Thiết kế sản phẩm với solidworks 2017

phần mềm solidworks 2017 là phần mềm được đánh giá là tốt nhất trong thế giới thiết kế 3D hiện nay. Tuy chưa bước sang năm 2017 nhưng hãng Dassault Systèmes đã cho ra đời phiên bản solidworks 2017 để các nhà thiết kế, các bạn học viên thỏa sức trải nghiệm các tính năng mới của phần mềm này.
Các tính năng mới trên phần mềm solidworks 2017 đều thể hiện cho sự thay đổi 1 diện mạo mới đối với các tín đồ của solidworks trên thế giới.
Nếu bạn có nhu cầu, xin hãy download phần mềm hữu ích và tuyệt vời này về nhé
Click DOWNLOAD và tải phần mềm solidworks 2017 full crack với đầy đủ crack và hướng dẫn nhé.
choban.pro - download all full softwares
Mọi chi tiết xin liên hệ admin: hades0131@gmail.com
Thanks all
Chúc các bạn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

3,160 total views, 0 views today

Oct 202016
 

phần mềm GibbsCAM 2016 (v11.3.16.0) | tải GibbsCAM 2016 full crack

Download GibbsCAM 2016 64bit full crack 100% working

Phần mềm GibbsCAM 2016 64bit full crack
Phần mềm GibbsCAM 2016 64bit full crack
Lập trình gia công với GibbsCAM 2016 full crack
Lập trình gia công với GibbsCAM 2016 full crack

Gibbscam 2016 là phần mềm gia công CNC đỉnh cao của ông lớn về CAM mà những doanh nghiệp châu âu ưu chuộng sử dụng. Nếu bạn có ý định làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các nước châu âu, mĩ thì đây là phần mềm mà bạn không thể không biết sử dụng.
Hãy clicl DOWNLOAD và tải phần mềm này về nhé.
Link GibbsCAM 2016 64bit full crack tốc độ cao tại đây.
choban.pro - download có phí
Mọi vấn đề phát sinh xin được gửi tới admin: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn.

6,522 total views, 0 views today

Oct 162016
 

Download Phần mềm GibbsCAM 2015 full | tải GibbsCAM 2015 64bit full crack

Phần mềm GibbsCAM 2015 full crack
Phần mềm GibbsCAM 2015 full crack
Phần mềm GibbsCAM 2015 64bit full crack
Phần mềm GibbsCAM 2015 64bit full crack

Phần mềm GibbsCAM 2015 full là phần mềm CAM được đánh giá là tốt nhất năm 2015. Với ứng dụng trên đa ngôn ngữ, bạn sẽ có thể sử dụng theo ngôn ngữ mà mình muốn.
Hãy click DOWNLOAD và tải phần mềm này về nhé.
Link download GibbsCAM 2015 64bit full crack
choban.pro - download có phí
Mọi chi tiết xin liên hệ admin qua email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn các bạn.

2,821 total views, 0 views today

Oct 162016
 

Download phần mềm GibbsCAM 2014 full crack | tải GibbsCAM 2014 32-64bit full

Bộ cài đặt phần mềm GibbsCAM 2014 32bit - 64bit full crack
Bộ cài đặt phần mềm GibbsCAM 2014 32bit – 64bit full crack
Lập trình gia công với gibbscam 2014 full
Lập trình gia công với gibbscam 2014 full

Phần mềm GibbsCAM 2014 full crack là phần mềm gia công đỉnh cao mà các nhà thiết kế và lập trình đang tìm kiếm và mơ ước sở hữu như 1 công cụ thần kỳ bởi các tính năng ưu việt, phân tích các chiến lược chạy dao thông minh và hiệu suất cao. Hơn nữa, đa dạng về chiến lược, Gibbscam xứng tầm là top phần mềm CAM mạnh nhất thế giới hiện nay.
Bạn cần hãy nhanh tay download và sở hữu bộ công cụ CAM tuyệt vời này.
Click DOWNLOAD và tải bản full crack cho cả win32 và win64 nhé.
Link download GibbsCAM 2014 full crack
choban.pro - download có phí
Mọi chi tiết xin liên hệ admin: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn các bạn.

3,053 total views, no views today

Oct 162016
 

Phần mềm GibbsCAM 2013 full | tải GibbsCAM 2013 32-64bit full crack

Phần mềm GibbsCAM 2013 64bit full license
Phần mềm GibbsCAM 2013 64bit full license
Lập trình với Phần mềm GibbsCAM 2013 full license
Lập trình với Phần mềm GibbsCAM 2013 full license

GibbsCAM 2013 là phần mềm lập trình gia công CAM rất mạnh được sử dụng rộng rãi ở các doanh nghiệp Mỹ. Không những đem lại hiệu suất gia công cao, Gibbscam 2013 còn hỗ trợ gia công nhiều trục rất thông minh. Các doanh nghiệp lớn tại Mỹ và châu âu luôn ưu thích sử dụng công cụ này để hỗ trợ trong gia công sản xuất các chi tiết cơ khí.
Nếu bạn là tín đồ của Gibbscam hãy nhanh tay download phần mềm với phiên bản 2013 để sử dụng.
Phần mềm có đầy đủ crack, các bạn Clicks DOWNLOAD và tải về nhé.
Link download GibbsCAM 2013 32bit và 64bit full crack
choban.pro - download có phí
Mọi chi tiết xin liên hệ ADMIN: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn.

1,805 total views, 0 views today

Oct 152016
 

Download phần mềm CimcoEdit 6 full | tải CimcoEdit 6 60101 x86+x64 full crack

Chỉnh sửa mã lệnh với CimcoEdit 6 full
Chỉnh sửa mã lệnh với CimcoEdit 6 full
Mô phỏng gia công với CimcoEdit 6 sau khi chỉnh sửa g-code
Mô phỏng gia công 3D với CimcoEdit 6 full

Đây là phần mềm được đánh giá rất hay và được tất cả các nhà lập trình gia công CNC sử dụng để kiểm tra và tối ưu hóa mã lệnh của mình làm ra. Nhằm hạn chế sai sót và mang lại hiểu quả kinh tế cao trong sản xuất.
Nếu bạn cần thì hãy download về nhé.
CLICK DOWNLOAD và tải phần mềm CimcoEdit 6 full dành cho cả win 32 bit và win 64bit
Link download CimcoEdit 6 full
choban.pro - download có phí
Chúng tôi đảm bảo phần mềm Crack và hoạt động ổn định, các bạn cứ yên tâm download về nha.
Mọi vấn đề xin liên hệ với admin qua email: Hades0131@gmail.com
Thanks các bạn

3,773 total views, no views today

Oct 152016
 

Phần mềm Gibbscam 2012 full | tải Gibbscam 2012 32-64bit full crack

Phần mềm Gibbscam 2012 32bit - 64bit full crack
Phần mềm Gibbscam 2012 32bit – 64bit full crack

Làm việc với Phần mềm Gibbscam 2012 32bit - 64bit full license
Làm việc với Phần mềm Gibbscam 2012 32bit – 64bit full license

Phần mềm hỗ trợ lập trình CNC đỉnh cao, đặc biệt là khả năng phân tích đường chạy dao thông minh và được sử dụng rất nhiều trong các doanh nghiệp liên quan tới thiết kế và gia công ở các nước châu âu, đặc biệt là Mỹ.
Để download bộ phần mềm tuyệt vời này với full license đầy đủ các tính năng của 1 phần mềm CAM mạnh mẽ, hãy Click DOWNLOAD và tiến hành tải về nhé các bạn.
Link download Gibbscam 2012 full license 100% working.
choban.pro - download có phí
Mọi chi tiết và vấ đề phát sinh xin được gửi mail đế admin: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn

2,603 total views, no views today

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE