Aug 052016
 

tải phần mềm matlab 2016 full | download matlab 2016 64bit full crack 100% working

Thông tin bản quyền phần mềm matlab 2016 full license
Thông tin bản quyền phần mềm matlab 2016 full license
Thiết lập chương trình trong phần mềm matlab 2016
Thiết lập chương trình trong phần mềm matlab 2016
Vẽ đồ thị trong phần mềm matlab 2016 full
Vẽ đồ thị trong phần mềm matlab 2016 full

Bộ DVD cài đặt phần mềm matlab 2016 gồm các thành phần sau:

MATLAB Version: 9.0.0.341360 (R2016a)
MATLAB License Number: 123456
MATLAB Version 9.0 (R2016a)
Simulink Version 8.7 (R2016a)
Aerospace Blockset Version 3.17 (R2016a)
Aerospace Toolbox Version 2.17 (R2016a)
Antenna Toolbox Version 2.0 (R2016a)
Audio System Toolbox Version 1.0 (R2016a)
Bioinformatics Toolbox Version 4.6 (R2016a)
Communications System Toolbox Version 6.2 (R2016a)
Computer Vision System Toolbox Version 7.1 (R2016a)
Control System Toolbox Version 10.0 (R2016a)
Curve Fitting Toolbox Version 3.5.3 (R2016a)
DO Qualification Kit Version 3.1 (R2016a)
DSP System Toolbox Version 9.2 (R2016a)
Data Acquisition Toolbox Version 3.9 (R2016a)
Database Toolbox Version 6.1 (R2016a)
Datafeed Toolbox Version 5.3 (R2016a)
Econometrics Toolbox Version 3.4 (R2016a)
Embedded Coder Version 6.10 (R2016a)
Filter Design HDL Coder Version 3.0 (R2016a)
Financial Instruments Toolbox Version 2.3 (R2016a)
Financial Toolbox Version 5.7 (R2016a)
Fixed-Point Designer Version 5.2 (R2016a)
Fuzzy Logic Toolbox Version 2.2.23 (R2016a)
Global Optimization Toolbox Version 3.4 (R2016a)
HDL Coder Version 3.8 (R2016a)
HDL Verifier Version 5.0 (R2016a)
IEC Certification Kit Version 3.7 (R2016a)
Image Acquisition Toolbox Version 5.0 (R2016a)
Image Processing Toolbox Version 9.4 (R2016a)
Instrument Control Toolbox Version 3.9 (R2016a)
LTE System Toolbox Version 2.2 (R2016a)
MATLAB Coder Version 3.1 (R2016a)
MATLAB Compiler Version 6.2 (R2016a)
MATLAB Compiler SDK Version 6.2 (R2016a)
MATLAB Distributed Computing Server Version 6.8 (R2016a)
MATLAB Report Generator Version 5.0 (R2016a)
Mapping Toolbox Version 4.3 (R2016a)
Model Predictive Control Toolbox Version 5.2 (R2016a)
Model-Based Calibration Toolbox Version 5.1 (R2016a)
Neural Network Toolbox Version 9.0 (R2016a)
OPC Toolbox Version 4.0.1 (R2016a)
Optimization Toolbox Version 7.4 (R2016a)
Parallel Computing Toolbox Version 6.8 (R2016a)
Partial Differential Equation Toolbox Version 2.2 (R2016a)
Phased Array System Toolbox Version 3.2 (R2016a)
Polyspace Bug Finder Version 2.1 (R2016a)
Polyspace Code Prover Version 9.5 (R2016a)
RF Toolbox Version 3.0 (R2016a)
Robotics System Toolbox Version 1.2 (R2016a)
Robust Control Toolbox Version 6.1 (R2016a)
Signal Processing Toolbox Version 7.2 (R2016a)
SimBiology Version 5.4 (R2016a)
SimEvents Version 5.0 (R2016a)
SimRF Version 5.0 (R2016a)
Simscape Version 4.0 (R2016a)
Simscape Driveline Version 2.10 (R2016a)
Simscape Electronics Version 2.9 (R2016a)
Simscape Fluids Version 2.0 (R2016a)
Simscape Multibody Version 4.8 (R2016a)
Simscape Power Systems Version 6.5 (R2016a)
Simulink 3D Animation Version 7.5 (R2016a)
Simulink Code Inspector Version 2.5 (R2016a)
Simulink Coder Version 8.10 (R2016a)
Simulink Control Design Version 4.3 (R2016a)
Simulink Design Optimization Version 3.0 (R2016a)
Simulink Design Verifier Version 3.1 (R2016a)
Simulink Desktop Real-Time Version 5.2 (R2016a)
Simulink PLC Coder Version 2.1 (R2016a)
Simulink Real-Time Version 6.4 (R2016a)
Simulink Report Generator Version 5.0 (R2016a)
Simulink Test Version 2.0 (R2016a)
Simulink Verification and Validation Version 3.11 (R2016a)
Spreadsheet Link Version 3.2.5 (R2016a)
Stateflow Version 8.7 (R2016a)
Statistics and Machine Learning Toolbox Version 10.2 (R2016a)
Symbolic Math Toolbox Version 7.0 (R2016a)
System Identification Toolbox Version 9.4 (R2016a)
Trading Toolbox Version 3.0 (R2016a)
Vehicle Network Toolbox Version 3.1 (R2016a)
Vision HDL Toolbox Version 1.2 (R2016a)
WLAN System Toolbox Version 1.1 (R2016a)
Wavelet Toolbox Version 4.16 (R2016a)

Để tải và cài đặt phần mềm matlab 2016a 64bit này, xin hãy click download
choban.pro - download có phí
Mọi chi tiết xin liên hệ với admin: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn

2,091 total views, 0 views today

 Leave a Reply

Yêu cầu!

Yêu cầu!

 

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE