Oct 282016
 

giáo trình NX 9.0 | hướng dẫn sử dụng NX 9.0 | tài liệu NX 9.0

Đây là tập tài liệu NX hay nhất và đầy đủ nhất từ trước tới nay, là cuốn sách tuyệt vời được soạn thảo chi tiết nhất, hình ảnh rõ nét và giải thích cụ thể nhằm đem lại cho người học 1 cuốn cẩm nang không thể tốt hơn.
giáo trình NX 9.0 toàn tập
giáo trình tự học NX 9.0 từ a-z
sách học NX 9.0 từ a-z
Tài liệu NX 9.0 toàn tập

MỤC LỤC
PHẦN A – THIẾT KẾ CAD ……………………………………………………………….. 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN …………….. 1
1.1. Nhận định chung về NX ……………………………………….. 1
1.1.1. Lịch sử hình thành……………………………………….. 2
1.1.2. Các tính năng …………………………………………………… 3
1.1.3. Khả năng xây dựng mô hình 3D ……………………………………………………. 6
1.1.4. NX 9.0 dành cho mô phỏng ………………………………………………………….. 7
1.1.5. Công nghệ gia công ở NX 9.0……………………………………………………….. 8
1.2. Kết luận …………………………………………………. 9
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẬN MỀM NX 9.0 ……………………………………….. 10
2.1. Các ứng dụng trong môi trường Gateway …………………………………………… 10
2.2. Chức năng của phần mềm NX ………………………………………………………….. 11
2.3. Làm quen với NX 9.0 ……………………………………. 11
2.3.1. Thiết lập thư mục làm việc vĩnh viễn …………………………………………… 11
2.3.2. Các chuẩn bị cho thiết kế mới ……………………………………………………… 12
2.3.3. Các môi trường làm việc chính của NX ……………………………………….. 13
2.3.4. Giao diện chính của NX 9.0 ………………………………………………………… 14
2.3.4.1. Part Navigator …………………………….. 15
2.3.4.2. History ……………………………………………………………………………….. 16
2.3.4.3. Giao diện thanh lệnh Ribbon …………………………………………………. 16
một file ………………………………………………………………………………. 18
2.4.3. Đóng một file ……………………………………………………………………………. 19
2.4.4. Thao tác với hệ tọa độ ………………………………………………………………… 19
2.4.5. Thao tác với đối tượng ……………………………………………………………….. 21
2.4.6. Display part và work part (chi tiết được hiển thị – chi tiết làm việc) …. 22
2.4.6.1. Thay đổi displayed part ………………………………………………………… 22
2.4.7. Show and Hide ………………………………………………………………………….. 23
2.5. Các phương pháp lựa chọn hình học ………………………………………………….. 24
2.5.1. Lựa chọn Feature ………………………………………………………………………. 24
2.5.2. Phương pháp lựa chọn tổng quát …………………………………………………. 25
2.5.3. Các tương thích cho người dùng (User Preferences) ………………………. 26
2.6. Giao diện đồ họa của NX …………………………………………………………………. 27
2.6.1. Thanh Ribbon của NX ……………………………………………………………….. 27
2.6.1.1. Tùy biến thanh Ribbon …………………………………………………………. 28
2.6.1.2. Hiển thị hoặc ẩn một tab trên thanh Ribbon …………………………….. 28
2.6.1.3. Hiển thị, hoặc ẩn một nhóm trên tab ………………………………………. 29
2.6.1.4. Hiển thị hoặc ẩn lệnh từ nhóm ………………………………………………. 29
2.6.2. Command Finder ………………………………………………………………………. 30
2.6.3. Tìm một lệnh …………………………………………………………………………….. 31
2.6.4. Các hộp thoại ……………………………………………………………………………. 32
2.6.5. Các mục lựa chọn thanh tiêu đề trong hộp thoại ……………………………. 33
2.6.6. Hiển thị nhiều hơn/ít hơn của hộp thoại ……………………………………….. 34
2.6.7. Các hành động trong hộp thoại ……………………………………………………. 35
2.6.8. User Interface Preferences ………………………………………………………….. 35
Radial Toolbar – thanh công cụ hướng tâm ………………………………. 40
2.6.13.2. Radial shortcut – lệnh đơn hướng tâm ………………………………….. 40
2.6.13.3. Tùy biến radial Toolbar (thanh công cụ hướng tâm)……………….. 41
2.6.13.4. Chỉnh sửa radial Toolbar …………………………………………………….. 42
2.6.14. Xử lý hình chiếu trong cửa số hình họa ………………………………………. 44
2.6.14.1. Các mục xử lý hình chiếu khác ……………………………………………. 45
2.6.14.2. View triad – chạc ba hình chiếu …………………………………………… 45
2.6.15. Top Border bar – thanh lệnh trên cùng trong cửa sổ …………………….. 46
CHƯƠNG III: CAD TRONG UNIGRAPHICS NX 9.0 ………………………………… 49
3.1. Sketching ……………………………………………………………………………………….. 49
3.1.1. Profile: Vẽ đoạn thẳng và cung tròn liên tiếp …………………………. 49
3.1.2. Line: Vẽ đoạn thẳng ……………………………………………………………. 49
3.1.3. Vẽ cung tròn ………………………………………………………………………. 49
3.1.4. Circle: Vẽ đường tròn …………………………………………………………. 49
3.1.5. Fillet: Bo cung ……………………………………………………………………. 50
3.1.6. Chamfer: Vạt góc ……………………………………………………………….. 50
3.1.7. Rectangle: Vẽ hình chữ nhật ………………………………………………… 50
3.1.8. Polygon: Vẽ đa giác đều ……………………………………………………… 51
3.1.9. Studio Spline: Đường cong ………………………………………………….. 51
3.1.10. Ellipse: Vẽ ellipse …………………………………………………………….. 52
3.1.11. Conic ……………………………………………………………………………… 52
3.1.12. Helix ………………………………………………………………………………. 52
3.1.13. Pattern Curve ……………………………………………………………………. 53
3.1.14. Offset Curve …………………………………………………………………….. 55
3.1.15. Mirror Curve ……………………………………………………………………. 55
3.1.16. Quick Trim ………………………………………………………………………. 56
3.1.17. Quick Extend ……………………………………………………………………. 56
3.2. Modeling ……………………………………………………………………………………….. 56
3.2.1. Datum/Point ……………………………………………………………………………… 56
3.2.1.1. Datum Plane ………………………………………………………………… 56
3.2.1.2. Datum Plane Grid ………………………………………………………………… 58
3.2.1.3. Datum Axis ………………………………………………………………….. 58
3.2.1.4. Datum CSYS ……………………………………………………………….. 59
3.2.1.5. Point ……………………………………………………………………………. 59
3.2.2. Curve ……………………………………………………………………………………….. 59
3.2.2.1. Line …………………………………………………………………………….. 59
3.2.2.2. Arc/Circle …………………………………………………………………… 59
3.2.2.3. Lines And Arcs ……………………………………………………………. 60
3.2.2.4. Rectangle: vẽ hình chữ nhật …………………………………………… 61
3.2.2.5. Polygon: vẽ đa giác ……………………………………………………….. 61
3.2.2.6. Conic Curves (ellipse, parabola, hyperbola) ……………………………. 61
3.2.2.7. Helix ………………………………………………………………………….. 61
3.2.2.8. SpLine …………………………………………………………………………. 61
3.2.2.9. Studio SpLine ……………………………………………………………………… 61
3.2.2.10. Text …………………………………………………………………………… 61
3.2.3. Curve from Curves …………………………………………………………………….. 62
3.2.3.1. Offset Curve ………………………………………………………………… 62
3.2.3.2. Circular Blend Curve …………………………………………………….. 62
3.2.3.3. Offset Curve in Face ……………………………………………………… 62
3.2.3.4. Bridge Curve ……………………………………………………………….. 62
3.2.3.5. Project Curve ……………………………………………………………….. 63
3.2.3.6. Combined Projection ……………………………………………………. 63
3.2.3.7. Mirror Curve ……………………………………………………………….. 63
3.2.4. Curve from Bodies …………………………………………………………………….. 63
3.2.4.1. Intersection Curve …………………………………………………………. 63
3.2.4.2. Isoparametric Curve ……………………………………………………… 63
3.2.4.3. Section Curve ……………………………………………………………… 64
3.2.5. Edit Curves ……………………………………………………………………………….. 65
3.2.5.1. X-Form ………………………………………………………………………… 65
3.2.5.2. Edit Curve Parameters …………………………………………………… 65
3.2.5.3. Trim Curve ………………………………………………………………….. 65
3.2.5.4. Trim Corner …………………………………………………………………. 65
3.2.6. Design Feature ………………………………………………………………………….. 65
3.2.6.1. Extrude ………………………………………………………………………… 65
3.2.6.2. Revolve ……………………………………………………………………….. 68
3.2.6.3. Block …………………………………………………………………………… 68
3.2.6.4. Cylinder ………………………………………………………………………. 69
3.2.6.5. Cone tạo hình nón …………………………………………………………. 69
3.2.6.6. Sphere Tạo hình cầu ……………………………………………………… 70
3.2.6.7. Hole: Tạo lỗ …………………………………………………………………. 71
3.2.6.8. Boss …………………………………………………………………………….. 71
3.2.6.9. Pocket …………………………………………………………………………. 71
3.2.6.10. Pad ……………………………………………………………………………. 71
3.2.6.11. Emboss ………………………………………………………………………. 71
3.2.6.12. Thread: tạo ren. ………………………………………………………………….. 72
3.2.6.13. Tạo mặt nghiên …………………………………………….. 73
3.2.7. Associative Copy ………………………………………………………………………. 73
3.2.7.1. Pattern Feature ……………………………………………………………… 73
3.2.7.2. Mirror Feature ………………………………………………………………. 75
3.2.7.3. Mirror Body …………………………………………………………………. 76
3.2.7.4. Insnce Geometry …………………………………………………………… 76
3.2.8. Combine bodies ………………………………………………………………………… 77
3.2.8.1. Unite …………………………………………………………………………… 77
3.2.8.2. Subtract ……………………………………………………………………….. 77
3.2.8.3. Intersect ………………………………………………………………………. 77
3.2.8.4. Emboss Sheet ……………………………………………………………….. 77
3.2.8.5. Sew …………………………………………………………………………….. 77
3.2.8.6. Unsew …………………………………………………………………………. 77
3.2.8.7. Join Face ……………………………………………………………………… 77
3.2.9. Trim bodies ………………………………………………………………………………. 77
3.2.9.1. Trim Body ……………………………………………………………………. 77
3.2.9.2. Split Body ……………………………………………………………………. 77
3.2.9.3. Trimmed Sheet …………………………………………………………….. 78
3.2.10. Offset / Scale …………………………………………………………………………… 78
3.2.10.1. Shell ………………………………………………………………………….. 78
3.2.10.2. Thicken ……………………………………………………………………… 78
3.2.10.3. Scale Body …………………………………………………………………. 78
3.2.10.4. Offset Surface …………………………………………………………….. 79
3.2.10.5. Variable Offset Surface ……………………………………………… 80
3.2.10.6. Offset Face …………………………………………………………………. 80
3.2.11. Detail Feature ………………………………………………………………………….. 81
3.2.11.1. Edge Blend ………………………………………………………………… 81
3.2.11.2. Face Blend …………………………………………………………………. 82
3.2.11.3. Chamfer overview: Vạt cạnh ………………………………………… 83
3.2.11.4. Draft ………………………………………………………………………….. 83
3.2.12. Surface …………………………………………………………………………………… 84
3.2.12.1. Four Point Surface ……………………………………………………………… 84
3.2.12.2. Bounded Plane ……………………………………………………………. 84
3.2.12.3. From Point Cloud ……………………………………………………….. 84
3.2.12.4. Ribbon Builder …………………………………………………………… 84
3.2.13. Mesh Surface ………………………………………………………………………….. 84
3.2.13.1. Ruled surface ……………………………………………………………… 84
3.2.13.2. Through Curves ………………………………………………………….. 84
3.2.13.3. Through Curve Mesh …………………………………………………… 84
3.2.14. Sweep …………………………………………………………………………………….. 85
3.2.14.1. Swept ………………………………………………………………………… 85
3.2.14.2. Variational Sweep ……………………………………………………….. 85
3.2.14.3. Sweep along Guide ……………………………………………………… 86
3.2.14.4. Tube ………………………………………………………………………….. 86
3.3. Đồng bộ mô hình. (Synchronous Modeling) ……………………………………….. 87
3.3.1. Move Face: di chuyển khối or mặt phẳng. …………………………………….. 87
3.3.2. Pull Face: kéo vật thể. ………………………………………………………………… 87
3.3.3. Offset Region: Offset đối tượng. …………………………………………………. 87
3.3.4. Resize Face: chỉnh sửa kích thước trụ. …………………………………………. 87
3.3.5. Make coacial: đồng trục. …………………………………………………………….. 87
3.3.6. Make tangent: tiếp tuyến. ……………………………………………………………. 87
3.3.7. Chỉnh sửa (Edit parameters) ……………………………………………………….. 88
3.3.8. View display: các hình thức hiển thị khối 3D ……………………………….. 88
PHẦN B – GIA CÔNG CAM…………………………………………………………….. 89
CHƯƠNG I ……………………………………………………………………………………………… 89
1.1. Trình tự lập trình NC ……………………………………………………………………….. 89
1.2. Các thanh công cụ gia công ………………………………………………………………. 90
1.3. Tạo đồ gá gia công (Manufacturing Assembly) ………………………………….. 91
1.4. Tạo Manufacturing Setup ………………………………………………………………… 91
1.5. Tạo một quy trình ……………………………………………………………………………. 93
1.6. Tạo ra đường chạy dao …………………………………………………………………….. 93
1.7. Dụng cụ cắt …………………………………………………………………………………….. 94
1.8. Mâm dao (Carrier) …………………………………………………………………………… 96
1.9. Hốc chứa dao (Pocket) …………………………………………………………………….. 97
1.10. Xuất từ thư viện (Retrieve from Library) ………………………………………….. 99
1.11. Các thông số của dao ……………………………………………………………………… 99
1.11.1. Hình dạng các loại dao thường sử dụng: …………………………………….. 99
1.11.2. Mục Holder …………………………………………………………………………… 100
CHƯƠNG II: CÁC CHỦ ĐỀ QUAN TRỌNG CẦN BIẾT …………………………. 101
2.1. Sử dụng Operation Navigator ………………………………………………………….. 103
2.1.1. Hiển thị Operation Navigator…………………………………………………….. 104
2.1.2. Geometry View ……………………………………………………………………….. 104
2.1.3. Machine Tool View …………………………………………………………………. 106
2.1.4. Program Order View ………………………………………………………………… 107
2.1.5. Machining Method View ………………………………………………………….. 108
2.1.6. Trạng thái của Tool Path …………………………………………………………… 108
2.1.7. Tạo ra các đường chạy dao ……………………………………………………….. 109
2.1.8. Tạo một hoạt động (chu trình) …………………………………………………… 110
2.1.9. Xóa một chương trình ………………………………………………………………. 111
2.1.10. Mô phỏng gia công ………………………………………………………………… 111
2.2. Hiển thị dao và chi tiết …………………………………………………………………… 113
2.2.1. Phóng to, thu nhỏ chi tiết ………………………………………………………….. 113
2.2.2. Pan chi tiết ………………………………………………………………………………. 114
2.2.3. Xoay chi tiết ……………………………………………………………………………. 114
2.2.4. Hiển thị mặt trước của chi tiết …………………………………………………… 115
2.2.5. Hiển thị dao cắt ……………………………………………………………………….. 116
2.3. Lựa chọn hình học (Geometry) ……………………………………………………….. 117
2.3.1. QuickPick (lựa chọn nhanh) ……………………………………………………… 117
2.3.1.1. Chọn mặt trên ……………………………………………………………………. 118
2.3.1.2. chọn mặt dưới ……………………………………………………………………. 118
2.3.2. Chọn nhiều mặt cùng lúc ………………………………………………………….. 120
2.3.2.1. Xác định hướng nhìn ………………………………………………………….. 120
2.3.2.2. Chọn bằng cách kéo một hình chữ nhật ………………………………… 120
2.3.2.3. Bỏ chọn mặt không cần thiết. ………………………………………………. 122
2.3.2.4. Thay đổi màu sắc của các mặt được chọn ……………………………… 122
2.4. Mô phỏng máy công cụ ………………………………………………………………….. 124
2.4.1. Chọn một máy công cụ …………………………………………………………….. 124
2.4.2. Lắp chi tiết lên bàn máy ……………………………………………………………. 125
2.4.3. Mô phỏng ……………………………………………………………………………….. 127
CHƯƠNG III: GIA CÔNG 3 TRỤC …………………………………………………………. 129
3.1. Thiết lập ……………………………………………………………………………………….. 130
3.1.1. Phân tích chi tiết ………………………………………………………………………. 131
3.1.1.1. Đo chiều dài và chiều rộng ………………………………………………….. 131
3.1.1.2. Đo chiều cao ……………………………………………………………………… 132
3.1.2. Chọn thiết lập ………………………………………………………………………….. 134
3.1.3. Xác định hình học ……………………………………………………………………. 135
3.1.3.1. Kiểm tra và chỉnh sửa MCS ………………………………………………… 136
3.1.3.2. Xác định mặt phẳng an toàn ………………………………………………… 137
3.1.3.3. Xác định hình dạng chi tiết ………………………………………………….. 138
3.1.3.4. Xác định hình dạng phôi ……………………………………………………… 139
3.1.4 Tạo dao cắt ………………………………………………………………………………. 140
3.1.4.1. Tạo một dao Gia công thô …………………………………………………… 140
3.1.5. Xác định các thông số chung …………………………………………………….. 142
3.2. Tạo chương trình (Program) ……………………………………………………………. 143
3.2.1. Gia công thô ……………………………………………………………………………. 144
3.2.1.1. Tạo ra các hoạt động trong Gia công thô ………………………………. 144
3.2.1.2. Tạo đường chạy dao …………………………………………………………… 145
3.2.1.3. Hiển thị đường chạy dao……………………………………………………… 162
3.2.1.4. Mô phỏng gia công …………………………………………………………….. 163
3.2.2. Bỏ bớt lượng dư ………………………………………………………………………. 165
3.2.2.1. Chọn dao từ thư viện ………………………………………………………….. 165
3.2.2.2. Chỉnh sửa dao ……………………………………………………………………. 166
3.2.2.3. Tạo chu trình Gia công thô bỏ bớt lượng dư ………………………….. 166
3.2.2.4. Sử dụng lại phôi trong chu trình trước đó ……………………………… 166
3.2.2.4. Tạo đường chạy dao …………………………………………………………… 168
3.2.3. Làm sạch các góc nhỏ ………………………………………………………………. 168
3.2.3.1. Chọn dao từ thư viện ………………………………………………………….. 168
3.2.3.2. Chỉnh sửa dao ……………………………………………………………………. 169
3.2.3.3. Tạo chu trình gia công các góc …………………………………………….. 169
3.2.3.4. Chọn dao tham khảo …………………………………………………………… 170
3.2.3.5. Tạo đường chạy dao …………………………………………………………… 171
3.2.4. Gia công tinh mặt đầu và mặt đáy. …………………………………………….. 172
3.2.4.1. Chọn dao để gia công tinh …………………………………………………… 172
3.2.4.2. Tạo chu trình gia công tinh ………………………………………………….. 173
3.2.4.3. Xác định vùng cần gia công ………………………………………………… 173
3.2.4.4. Thay đổi đường chạy dao (Cut Pattern ) ……………………………….. 174
3.2.4.5. Xác định bề mặt tường ……………………………………………………….. 174
3.2.4.6. Xác định lượng dư cho tường ………………………………………………. 175
3.2.4.7. Chọn đường vào dao là Helical ……………………………………………. 175
3.2.4.8. Tạo đường chạy dao …………………………………………………………… 176
3.2.5. Gia công tinh phần còn lại của chi tiết ………………………………………… 176
3.2.5.1. Chọn dao …………………………………………………………………………… 176
3.2.5.2. Tạo chu trình gia công tinh ………………………………………………….. 177
3.2.5.3. Chọn các mặt gia công ……………………………………………………….. 177
3.2.5.4. Bỏ chọn các mặt không cần thiết ………………………………………….. 178
3.2.5.5. Tạo đường chạy dao …………………………………………………………… 179
3.2.5.6. Ramp on Part …………………………………………………………………….. 180
3.2.5.7. Kiểm soát quá trình vào dao và rút dao …………………………………. 181
3.2.5.8. Mô phỏng gia công …………………………………………………………….. 182
3.3. Xuất chương trình (Output) …………………………………………………………….. 183
CHƯƠNG IV: CÁC BÀI TẬP GIA CÔNG ………………………………………………. 186
BÀI 1: GIA CÔNG KHUÔN ĐÁY CHAI PET ………………………………………. 186
BÀI 2: GIA CÔNG LÒNG KHUÔN VỎ MÁY SẤY TÓC ………………………. 220
BÀI 3 : GIA CÔNG KHUÔN MẶT ………………………………………………………. 264
HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI …………… 293
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………….. 294
Để DOWNLOAD được cuốn sách này, xin hãy click DOWNLOAD và tải.
LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU NX 9.0 TOÀN TẬP
PASS mở file: http://choban.pro
Mọi chi tiết xin liên hệ admin: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn các bạn

9,796 total views, 0 views today

 Leave a Reply

Yêu cầu!

Yêu cầu!

 

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE