Dec 252013
 

Download Ebook – ProEngineer Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Ebook học thiết kế với phần mềm proengineer từ cơ bản tới nâng cao
Ebook học thiết kế với phần mềm proengineer từ cơ bản tới nâng cao

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THAM SỐ VÀ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG CAD/CAM HIỆN ĐẠI…………1
1.1. CÁC CHỨC NĂNG CỦA CAD HIỆN ĐẠI……………………………………………………………………1
1.1.1.Chức năng mô hình hoá …………………………………………………………………………….. 1
1.1.2.Chức năng vẽ………………………………………………………………………… 2
1.1.3.Chức năng phân tích………………………………………………………………………………….. 3
1.1.4.Chức năng CAM ………………………………………………………………………………………. 3
1.2. NHỮNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG CAD ………………………………………………………………….4
1.2.1.Thiết kế theo tham số (Parametric Design)………………………………………………….. 4
1.2.2.Thiết kế h−ớng đối t−ợng (Feature Based Design)………………………………………… 5
1.2.3.Thiết kế thích nghi (Adaptive Design) …………………………………………………………. 5
1.3. CÁC THUẬT NGỮ CƠ BẢN CỦA CAD HIỆN ĐẠI………………………………………………………6
1.4. KHÁI QUÁT VỀ CÁC HỆ CAD/CAM CÓ MẶT Ở VIỆT NAM……………………………………..7
CHƯƠNG 2. LÀM QUEN VỚI PRO/ENGINEER 2000I ……………………………………………………….10
2.1. CÁC CHỨC NĂNG CỦA PRO/E ……………………………………………………………………………….10
2.1.1.Chức năng thiết kế (CAD) ……………………………………………………………………….. 10
2.1.2.Chức năng phân tích (CAE) ……………………………………………………………………… 11
2.1.3.Chức năng sản xuất (CAM) ……………………………………………………………………… 11
2.2. GIỚI THIỆU GIAO DIỆN NG−ỜI DÙNG CỦA PRO/E ……………………………………………….11
2.2.1.Khởi động và đóng Pro/E…………………………………………………………………………. 11
2.2.2.Giao diện ng−ời dùng của Pro/E 2000i ………………………………………………………. 12
2.3. THIẾT ĐẶT THÔNG SỐ MÔI TR−ỜNG CỦA PRO/E ………………………………………………..15
2.3.1.Đặt th− mục làm việc ………………………………………………………………………………. 15
2.3.2.Layer …………………………………………………………………………………………… 15
2.3.3.Mapkey …………………………………………………………………………………. 16
2.3.4.Đặt cấu hình hệ thống ……………………………………………………………………………… 17
2.3.5.Đặt các thông số của mô hình…………………………………………………………………… 19
2.4. THỰC HÀNH CÁC THAO TÁC ĐƠN GIẢN………………………………………………………………25
2.4.1.Mở một mô hình …………………………………………………………………………………….. 25
2.4.2.Xem mô hình …………………………………………………………………………………………. 25
CHƯƠNG 3. PHÁC THẢO CÁC BIÊN DẠNG……………………………………………………………………..26
3.1. MÔI TR−ỜNG PHÁC THẢO …………………………………………………………….26
3.1.1.Các khái niệm …………………………………………………………………….. 26
3.1.2.Khởi tạo một phác thảo trong chế độ Sketcher ……………………………………………. 26
3.1.3.Đáp ứng mục đích thiết kế ……………………………………………………………………….. 26
3.2. INTENT MANAGER ……………………………………………………………………..27
3.2.1.Phác thảo với Intent Manager …………………………………………………………………… 27
3.2.2.Phác thảo không sử dụng Intent Manager…………………………………………………… 28
3.3. PHÁC THẢO CÁC THỰC THỂ …………………………………………………………………………………29
3.3.1.Point – điểm………………………………………………………….. 29

3.3.2.Line – đường thẳng………………………………………………………………………………….. 29
3.3.3.Arc – cung tròn…………………………………………………………………… 30
3.3.4.Circle – đường tròn ………………………………………………………………………………….. 31
3.3.5.Rectang – hình chữ nhật …………………………………………………………………………… 32
3.3.6.Các thực thể hình học nâng cao ………………………………………………………………… 32
3.4. HIỆU CHỈNH CÁC THỰC THỂ …………………………………………………………………………………32
3.4.1.Dynamic Trim………………………………………………………………………………………… 33
3.4.2.Trim …………………………………………………………………………………………… 33
Divide…………………………………………………………………………………….. 33
Mirror……………………………………………………………………………………………………. 33
3.4.5.Use Edge ………………………………………………………………………………………… 33
3.4.6.Offset Edge ………………………………………………………………………………………… 33
3.4.7.Move Entity ……………………………………………………………………………………. 33
3.5. KÍCH THƯỚC …………………………………………………………………………………33
3.5.1.Kích thước thẳng…………………………………………………………………………………….. 34
3.5.2.Kích thước tròn …………………………………………………………………………….. 34
3.5.3.Kích thước góc ……………………………………………………………………………. 35
3.5.4.Kích thước chu vi ……………………………………………………………………………………. 35
3.5.5.Kích thước toạ độ……………………………………………………………………………………. 35
3.5.6.Kích thước tham chiếu …………………………………………………………………………….. 36
3.5.7.Hiệu chỉnh kích th−ớc ……………………………………………………………………………… 36
3.5.8.Kích thước quan hệ …………………………………………………………………………………. 37
3.6. RÀNG BUỘC ……………………………………………………………………………….38
3.6.1.Tạo ràng buộc mới ………………………………………………………………………………….. 39
3.6.2.Hiệu chỉnh ràng buộc………………………………………………………………………………. 40
3.7. CÁC HỖ TRỢ CHO MÔI TRƯỜNG PHÁC THẢO………………………………………………………40
3.7.1.Các chức năng điều khiển hiển thị phác thảo………………………………………………. 40
3.7.2.Chức năng Sec Tools……………………………………………………………………………….. 40
3.7.3.Chức năng Move …………………………………………………………………………………….. 41
3.8. LUYỆN TẬP …………………………………………………………………………………………42
3.8.1.Bài tập 1. …………………………………………………….. 42
3.8.2.Bài tập 2. …………………………………………………………………………………… 42
CHƯƠNG 4. TẠO CÁC FEATURE KÉO……………………………………………………………………………..44
4.1. TẠO LẬP MÔ HÌNH DỰA VÀO FEATURE ……………………………………………………………….44
4.1.1.Quan hệ giữa các feature trong mô hình …………………………………………………….. 45
4.1.2.Các feature đầu tiên ………………………………………………………………………………… 45
4.1.3.Các b−ớc tạo lập một feature có dùng biên dạng …………………………………………. 45
4.2. CÁC PHẦN KÉO VÀ PHẦN CẮT……………………………………………………………………………..46
4.2.1.Các phép phát triển biên dạng thành feature……………………………………………….. 46
4.2.2.Feature đặc và mỏng ……………………………………………………………………………….. 47
4.2.3.HƯớng kéo………………………………………………………………………………. 47
4.2.4.Chiều sâu kéo……………………………………………………………………….. 47
4.2.5.Biên dạng hở và kín…………………………………………………………………………………. 48
4.3. TẠO CÁC FEATURE KÉO ………………………………………………………………49

4.4. MẶT PHẲNG CHUẨN ………………………………………………………………………………..50
4.4.1.Khái niệm…………………………………………………………………………. 50
4.4.2.Các ph−ơng pháp tạo mặt phẳng chuẩn ……………………………………………………… 51
4.5. HIỆU CHỈNH MỘT FEATURE………………………………………………………………………………….52
4.5.1.Chức năng Modify – chỉnh sửa………………………………………………………………….. 52
4.5.2.Chức năng Redefine – định nghĩa lại …………………………………………………………. 53
4.5.3.Hiệu chỉnh thông qua cây mô hình ……………………………………………………………. 53
4.6. LUYỆN TẬP …………………………………………………………………………………………….54
4.6.1.Thực hành …………………………………………………………………………………. 54
4.6.2.Bài tập ……………………………………………………………………………… 56
CHƯƠNG 5. TẠO FEATURE XOAY …………………………………………………………………………………..58
5.1. CÁC FEATURE KÉO VÀ CẮT XOAY ………………………………………………………………………58
5.1.1.Biên dạng của feature xoay………………………………………………………………………. 58
5.1.2.Các tham số feature xoay…………………………………………………………………………. 58
5.1.3.Trình tự tạo lập một feature xoay………………………………………………………………. 59
5.2. LỖ (HOLE) VÀ TRỤC (SHAFT) ……………………………………………………………………………….59
5.2.1.Straight Hole – lỗ thẳng ……………………………………………………………………………. 59
5.2.2.Sketch Hole – lỗ phác thảo ……………………………………………………………………….. 60
5.2.3.Shaft – trục……………………………………………………………………………….. 60
5.3. VÀNH GỜ (FLANGE) VÀ NGÕNG TRỤC (NECK)……………………………………………………61
5.4. CÁC CHỨC NĂNG BỔ TRỢ…………………………………………………………………………..61
5.4.1.Tạo mảng ……………………………………………………………………………….. 61
5.4.2.Trục chuẩn ……………………………………………………………………………… 62
5.5. LUYỆN TẬP …………………………………………………………………………………..63
5.5.1.Thực hành …………………………………………………………………………………….. 63
5.5.2.Bài tập …………………………………………………………………………………………… 64
CHƯƠNG 6. TẠO CÁC FEATURE KHÔNG DÙNG BIÊN DẠNG ……………………………………….65
6.1. CÁC FEATURE LỖ THẲNG – STRAIGHT HOLE………………………………………………………65
6.2. CÁC FEATURE BO TRÒN – ROUND………………………………………………………………………..65
6.2.1.Trình tự tạo lập một feature bo tròn …………………………………………………………… 65
6.2.2.Các tuỳ chọn bán kính bo tròn ………………………………………………………………….. 66
6.2.3.Các tuỳ chọn tham chiếu………………………………………………………………………….. 66
6.2.4.Các tuỳ chọn để chọn chuỗi cạnh ……………………………………………………………… 66
6.3. CÁC FEATURE VÁT MÉP – CHAMFER …………………………………………………………………..66
6.3.1.Các dạng feature vát mép…………………………………………………………………………. 66
6.3.2.Trình tự tạo một Edge chamfer …………………………………………………………………. 67
6.3.3.Trình tự tạo một Conner chamfer………………………………………………………………. 67
6.4. CÁC FEATURE VÁT MẶT – DRAFT ………………………………………………………………………..67
6.4.1.Các mặt phẳng và đ−ờng cong trung tính …………………………………………………… 67
6.4.2.Các feature vát mặt theo mặt phẳng trung tính ……………………………………………. 68
6.4.3.Các feature vát mặt theo đ−ờng cong trung tính ………………………………………….. 68
6.5. CÁC FEATURE DẠNG VỎ – SHELL ………………………………………………………………………..69
6.6. CÁC FEATURE GÂN – RIB……………………………………………………………………….69
6.7. CÁC FEATURE KHE, R∙NH – SLOT………………………………………………………………………..70
6.8. CÁC FEATURE ỐNG BA CHIỀU – PIPE……………………………………………………………………70
6.9. LUYỆN TẬP …………………………………………………………………………………..71
6.9.1.Thực hành ……………………………………………………………………………………. 71
6.9.2.Bài tập ……………………………………………………………………………………….. 73
CHƯƠNG 7. TẠO CÁC FEATURE UỐN CONG VÀ HỖN HỢP ………………………………………….74
7.1. CÁC FEATURE UỐN CONG – SWEEP ……………………………………………………………………..74
7.1.1.Đặc điểm ……………………………………………………………………………………. 74
7.1.2.Trình tự tạo lập…………………………………………………………………………. 75
7.2. CÁC FEATURE HỖN HỢP – BLEND ………………………………………………………………………..75
7.2.1.Đặc điểm …………………………………………………………………………………… 75
7.2.2.Tạo lập một Parallel Blend……………………………………………………………………….. 77
7.3. CÁC CHỨC NĂNG PHỤ TRỢ …………………………………………………………………………………..77
7.3.1.Đ−ờng cong chuẩn ………………………………………………………………………………….. 77
7.3.2.Điểm chuẩn …………………………………………………………………….. 78
7.3.3.Hệ toạ độ…………………………………………………… 79
7.4. LUYỆN TẬP ………………………………………………………………………………..80
7.4.1.Thực hành ……………………………… 80
7.4.2.Bài tập …………………………………………………………………………….. 83
CHƯƠNG 8. MÔ HÌNH HOÁ NÂNG CAO…………………………………………………………………………..84
8.1. SWEPT BLEND …………………………………………………………………………………….84
8.1.1.Khái niệm……………………………………………………………………………… 84
8.1.2.Tạo một Swept Blend ………………………………………………………………………………. 84
8.2. VARIABLE SECTION SWEEP………………………………………………………………………………….85
8.2.1.Khái niệm………………………………………………………………………….. 85
8.2.2.Tạo một Variable Section Sweep ………………………………………………………………. 86
8.3. HELICAL SWEEP …………………………………………………………………………….87
8.3.1.Khái niệm………………………………………………………………………….. 87
8.3.2.Tạo một Helical Sweep ……………………………………………………………………………. 87
8.4. LUYỆN TẬP ……………………………………………………………………………………….89
8.4.1.Thực hành …………………………………………………………………………. 89
8.4.2.Bài tập ………………………………………………………………………….. 90
CHƯƠNG 9. CÁC CÔNG CỤ XỬ LÝ FEATURE …………………………………………………………………91
9.1. NHÓM CÁC FEATURE …………………………………………………………………………….91
9.1.1.Menu Group …………………………………………………………………….. 91
9.1.2.Các loại nhóm ………………………………………………………………….. 92
9.1.3.Tạo mảng cho nhóm ……………………………………………………………………………….. 92
9.2. SAO CHÉP CÁC FEATURE ……………………………………………………………….93
9.2.1.Mirror – tạo feature đối xứng ……………………………………………………………………. 93
9.2.2.Move;Rotate – sao chép quay các feature………………………………………………… 94
9.2.3.Move;Translate – sao chép tịnh tiến các feature ……………………………………….. 94
9.2.4.New Reference – sao chép với tham chiếu mới……………………………………………. 94
9.2.5.Same Reference – sao chép với cùng tham chiếu …………………………………………. 95
9.3. CÁC QUAN HỆ………………………………………………………………………….95
9.3.1.Câu lệnh điều kiện IF-ELSE …………………………………………………………………….. 96
9.3.2.Thêm và hiệu chỉnh các quan hệ……………………………………………………………….. 96
9.4. FAMILY TABLE ……………………………………………………………………………………….97
9.4.1.Khái niệm………………………………………………………. 97
9.4.2.Tạo một Family Table……………………………………………………………………………… 97
9.5. LUYỆN TẬP ………………………………………………………………………………….98
9.5.1.Thực hành ………………………………………………………………………. 98
9.5.2.Bài tập ……………………………………………………………………… 100
CHƯƠNG 10. CÁC CÔNG CỤ CƠ BẢN TẠO BẢN VẼ………………………………………………………101
10.1. GIỚI THIỆU …………………………………………………………………………………….101
10.2. FILE CÀI ĐẶT BẢN VẼ …………………………………………………………………101
10.3. CÁC DẠNG SHEET ……………………………………………………………………..102
10.3.1.Chỉnh sửa các dạng sheet ……………………………………………………………………… 102
10.3.2.Tạo các dạng ………………………………………………………………………………………. 102
10.4. TẠO MỘT BẢN VẼ MỚI ……………………………………………………………………102
10.5. CÁC KHUNG XEM (HÌNH CHIẾU) BẢN VẼ…………………………………………………………..103
10.5.1.Menu Views……………………………………………………………………………………….. 103
10.5.2.Các kiểu khung xem (hình chiếu) ………………………………………………………….. 103
10.6. TẠO MỘT KHUNG XEM GENERAL………………………………………………………………………104
10.7. TẠO KHUNG XEM (HÌNH CHIẾU) DETAILED………………………………………………………104
10.8. XÁC LẬP CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ ………………………………………………………..105
10.9. HIỂN THỊ VÀ XOÁ CÁC HẠNG MỤC ……………………………………………………………………105
10.10.KÍCH TH−ỚC VÀ DUNG SAI………………………………………………………………………………..106
10.10.1.Xử lý kích th−ớc………………………………………………………………………………… 106
10.10.2.Dung sai và chỉnh sửa kích th−ớc ………………………………………………………… 106
10.11.TẠO CÁC GHI CHÚ………………………………………………………..106
10.11.1.Tạo ghi chú không có leader……………………………………………………………….. 106
10.11.2.Tạo ghi chú có leader chuẩn ……………………………………………………………….. 107
10.12.TẠO BẢNG KÊ CHI TIẾT ………………………………………………………………………107
10.13.THỰC HÀNH……………………………………………………………………………108
10.14.BÀI TẬP……………………………………………………………………………………..113
CHưƠNG 11 CÁC CÔNG CỤ NÂNG CAO TẠO BẢN VẼ …………………………………………………114
11.1. GIỚI THIỆU…………………………………………………………………………………………..114
11.2. CÁC KIỂU MẶT CẮT……………………………………………………………………….114
11.2.1.Mặt cắt toàn phần (Full Section)……………………………………………………………. 114
11.2.2.Mặt cắt một nửa (Haft Section)……………………………………………………………… 114
11.2.3.Mặt cắt một phần (Local)……………………………………………………………………… 114
11.2.4.Mặt cắt một phần và toàn phần (Full & Local)………………………………………… 114
11.3. TẠO MẶT CẮT TOÀN PHẦN (FULL SECTION) …………………………………………………….114
11.4. TẠO MẶT CẮT MỘT NỬA (HAFT SECTION)…………………………………………………………115
11.5. TẠO MẶT CẮT OFFSET SECTION ………………………………………………………………………..115
11.6. TẠO MẶT CẮT BROKEN OUT SECTION ………………………………………………………………117
11.7. TẠO MẶT CẮT ALIGN SECTION ………………………………………………………………………….118
11.8. TẠO MẶT CẮT REVOLVED SECTION ………………………………………………………………….118
11.9. TẠO KHUNG XEM AUXILIARY ……………………………………………………………………………119
11.10.THỰC HÀNH…………………………………………………………………………………..120
11.11. BÀI TẬP……………………………………………………………………………………………..125
CHƯƠNG 12. MÔ HÌNH LẮP RÁP…………………………………………………………..126
12.1. MÔI TR−ỜNG LẮP RÁP …………………………………………………………………126
12.2. CHÈN VÀ DI CHUYỂN CÁC CHI TIẾT LẮP RÁP …………………………………………………..126
12.2.1.Các ràng buộc trong lắp ráp ………………………………………………………………….. 127
12.2.2.Di chuyển các chi tiết trong mô hình lắp ráp …………………………………………… 129
12.2.3.Các chi tiết đ−ợc đóng gói ……………………………………………………………………. 130
12.3. CHỈNH SỬA CÁC LẮP RÁP VÀ CHI TIẾT………………………………………………………………130
12.3.1.Chỉnh sửa kích th−ớc……………………………………………………………………………. 130
12.3.2.Tạo feature mới …………………………………………………………………………………… 130
12.3.3.Định nghĩa lại một feature thành phần……………………………………………………. 131
12.3.4.Tạo các chi tiết trong chế độ Assembly ………………………………………………….. 131
12.3.5.Các quan hệ lắp ráp……………………………………………………………………………… 132
12.3.6.Chế độ layout ……………………………………………………………………………………… 132
12.4. TẠO DẠNG TRÌNH BÀY ĐƠN GIẢN……………………………………………………………………..132
12.5. TẠO LẮP RÁP TRIỂN KHAI………………………………………………………..133
12.6. LUYỆN TẬP ………………………………………………………………………………………..134
12.6.1.Thực hành …………………………………………………………………………………. 134
12.6.2.Bài tập…………………………………………………………………………………….. 135
CHƯƠNG 13. TẠO MÔ HÌNH BỀ MẶT …………………………………………………………………………….136
13.1. GIỚI THIỆU VỀ CÁC MÔ HÌNH BỀ MẶT ……………………………………………………………..136
13.2. CÁCH TẠO MÔ HÌNH BỀ MẶT ……………………………………………………………………………..137
13.3. CÁC THAO TÁC TRÊN BỀ MẶT ……………………………………………………………………………137
13.4. CÁC TUỲ CHỌN BỀ MẶT CAO CẤP ……………………………………………………………………..138
13.5. TỔ HỢP CÁC MẶT (MERGING QUILT) ………………………………………………………………….139
13.6. TUỲ CHỌN BOUNDARIES……………………………………………………………………………………139
13.7. TẠO CÁC SOLID TỪ CÁC MÔ HÌNH MẶT …………………………………………………………….140
13.8. LUYỆN TẬP …………………………………………………………………….141
13.8.1.Thực hành ………………………………………………… 141
13.8.2.Bài tập ……………………………………………………. 142
Click vào DOWNLOAD và soạn tin nhắn theo mẫu để tải tài liệu về thực hành.

Nếu xảy ra vấn đề về lỗi tải, không tải được, các bạn vui lòng để lại lời bình luận bên dưới HOẶC Liên hệ admin qua email sau: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn.

23,954 total views, no views today

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE